History, Raga

Kapi – A Raga of Myriad Hues

INTRODUCTION: Kapi or Karnataka Kapi is an old raga. Sahaji’s Raga Lakshanamu, Tulaja’s Saramrutha,the Anubandha to the Caturdandi Prakashika and the Sangraha Cudamani have documented