Welcome to the guruguha sahitya wiki.
Alphabetical Listing of Compositions

The compositions listed in publications such as
the Sangita Sampradaya Pradarsini and Dikshita Kirtana Prakasika are marked with an *

A

B
C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V
abhayāmbā jagadambā rakṣatu - kalyāṇi-ādi
abhayāmbā nāyaka hariśāyaka - ānandabhairavi-ādi
abhayāmbā nāyaka varadāyaka - kēdāragaula-ādi
abhayāmbāyām bhaktim karomi - sahāna-miśra cāpu
abhayāmbikāyāh anyam na jane - harikēdāragaula-jhampa
abhayāmbikāyai aśvārudhayai - erukalakāmbhoji-rūpaka
abhiramīm akhilabhuvana rakṣakīmāśraye - bhūṣāvati-rūpaka
ādipuriśvaram sadā bhajeham - ārabhi-ādi
agastiśvaram āradhayeham - lalita-miśra cāpu
akhilāṇdeśvari rakṣamām - Jujāvanti-ādi
akhilāṇdeśvaro rakṣatu - śuddha sāveri-rūpaka
akhilāṇdeshvaryai namaste - ārabhi-ādi
*akṣaya linga vibho svayambho - śankarābharanam-miśra Ekam
*amba nilāyatākṣi karuṇākatākṣi - Nilāmbari-ādi
ambikāyah abhayāmbikayāh tavadāsoham - Kedāra-ādi
*ānandamrtākarshini amrita varshini haradi pujite śive -āmrtavarshini-ādi
*ānandanatanaprakāśam citsabheśam āśrayāmi - kedara-miśra Ekam
*ānandeśvarena samrakṣitoham - ānandabhairavi-miśra Ekam
ananta bālakrishna mām - īśamanohari-ādi
*angārakamāśrayāmyaham - surati-rūpaka
ānjaneyam sadā bhāvayāmi (nottu) - śankarābharana-tishra eka
annapurne viśālakshi - sāma-ādi
arddhanāriśvaram ārādhayāmi satatam - kumudakriya-rūpaka
*arunācala nātham smarāmi anisham - sāranga-rūpaka
*āryām abhayāmbām - bhairavi- āta
*avyāja karunākatākshi - Sālanganāta-triśra tripuṭa


*Bālagopāla pālayāśu mām - Bhairavi-ādi
*Bālakriṣṇam bhāvayāmi - Gopikāvasanta-ādi
Bālakucāmbike māmava - Surati-rūpaka
Bālāmbikayā katakshitoham - śriranjani-Chaturashra eka
Bālāmbikayāh param nahire re chitta - Kanada-ādi
Balāmbikayāh tava - Kedāragaula-rūpaka
Bālāmbikāyai namaste - Nātakuranji-rūpaka
Bālāmbike pahi - Manoranjani- Maṭya
*Bālasubrahmanyam bhajeham - Surati-ādi
Bhajare re citta bālambikam - Kalyāni-miśra cāpu
Bhaktavatsalam abhishekavalliyutam - Vamśavati-ādi
*Bharati maddhishanājādyāpahe - Devamanohari-rūpaka
*Bhogachāyā nātakapriye - Bhogachaya Nata-ādi
Bhushāpatim manjubhāshapatim bhajeham - bhūṣāvati-rūpaka
Bhushāvatim manjubhāshāvatim bhajeham - bhūṣāvati-rūpaka
Brahmavidyāmbike - Kalyani-ādi
*Brhadamba madamba jayati - Bhānumati-ādi
Brhadambikāyai namaste namaste - Vasanta-miśra cāpu
*Brhadishakatākshena prānino jivanti - Jivantika-rūpaka
Brhadishvaram bhajare re chitta - Nāgadhvani-ādi
Brhadishvaraya namaste - śankarābharanam-ādi
Brhadishvarim bhajare chitta - Lalita Panchama-ādi
*Brhadishvaro rakshatu mām hari - Gānasāmavarāli-tisra Eka
*Brhannāyaki varadāyaki - āndhali-ādi
*Brhaspate tārāpate brahmajāte - āthana-tishra tripuṭa
*Budhamāshrayāmi satatam - Nātakuranji-miśra Jhampa


*Candram bhaja mānasa - āsaveri - Caturashra Mathya
Candrashekharam sadā bhajeham - Mārgahindola/ādi
*Cāyāvatim ānandavallim - Chāyāvati- ādi-
*Cetah shri bālakrishnam bhajare re - Jujāvanti-tishra Eka
*Cidambara natarājamurtim - tanukirti -miśra Eka
Cidambara natarājamāshrayeham -Kedara-ādi
Cidambareshvaram chintayami -(duni) Bhinnashadja-ādi
Cintaya chitta ( nottu) - śankarābharanam-Chaturashra Eka
*Cintaya mākanda mulakandam - Bhairavi-rūpaka
*Cintaye mahālingamurtim - Pharaj-ādi
Cintayeham sadā citsabhā nāyakam (nottu) - śankarābharanamm-Chaturashra Eka


Dakshāyani abhayāmbike - todi-rūpaka
*Dakshinamurte vidalita dasarte - śankarābharanamm-miśra Jhampa
Dandanāthaya raksha mam - Kamas-ādi
*Dandāyudhapanim dandita daitya shrenim - ānandabhairavi-rūpaka
Dasharathe dina dayanidhe (nottu) - śankarābharanam-tishra Eka
Devi jagadishvari - Bhairavi-rūpaka
*Dharma samvarddhani - Madhyamavati-rūpaka
Dinabandho dayasindho (nottu) - śankarābharanam-tishra Eka
*Divākara tanujam shanaishcaram - Yadukula Kambhoji-ādi


*Ehi annapurne sanni dhehi - Punnagavarali-ādi
Ekadantam bhajeham - Bilahari-miśra cāpu
Ekāmranātham bhajeham - Gamakakriya-ādi
Ekāmranāthāyanamaste - Viravasanta-rūpaka
Ekāmranāthāya namaste - Mukhari-rūpaka
Ekāmranātheshvarena samrakshitoham shri - Chaturangini-ādi
Ekamreshanayakim ishvarim bhajare re manasa - Chamara-ādi
Ekamreshanayike shive - Shuddha Saveri-ādi


Gajadishadanyam najaneham - Natakuranji/miśra cāpu
Gajamba nayako rakshatu - Janjuti/miśra cāpu
Gajananayutam ganeshvaram - Vegavahini/Chaturashra Eka
Ganalole bale - Nagavarali/miśra cāpu
Gananayakam bhajeham bhaje - Rudrapriya/ādi
Ganarajena rakshitoham - ārabhi/miśra cāpu
*Ganesha kumara pahimam - Janjuti/Chaturashra Eka
Gange mam pahi - Janjuti/Khanda Eka
*Gauri girirajakumari - Gauri/rūpaka
Gaurishaya namaste shri - ārabhi/tripuṭa
Girijaya ajaya abhayambikaya - śankarābharanam/ādi
giticakra -Kannada/miśra cāpu
Gokarneshvara pahi pahimam - Saurashtra/ādi
Gopalakrishnaya namaste - Kambhoji/ādi
Govarddhana girisham - Hindola/rūpaka
Govindarajamupasmahe nityam shri - Mukhari/miśra cāpu
Govindarajaya namaste - Surati/rūpaka
Govindarajena rakshitoham sada - Mechabauli/rūpaka
Gunijanadinuta guruguhodaye - Gurjari/ādi
Guruguha bhavantaranginim - Chaturangini/miśra cāpu
Guruguha padapankaja (nottu) - śankarābharanam/Tishra Eka
Guruguha sarasija (nottu) - śankarābharanam/Chaturashra Eka
*Guruguha svamini - Bhanumati/Khanda tripuṭa
*Guruguhadanyam na janeham - Balahamsa/Jhampa
Guruguhaya bhaktanugrahaya - Sama/ādi
Gurumurte bahu keerte - Sankarabharanam/rūpakam - Tisra Ekam


Halasyanatham smarami - Darbar-ādi
Hariharaputram shastaram sada - Vasanta-Khanda Eka
*Hariyuvatim haimavatim - Deshisimharava-rūpaka
*Hastivadanaya namostubhyam - Navaroj-miśra Eka
Hatakeshvara samraksha mam tapta - Bilahari-rūpaka
He maye mam (nottu) - śankarābharanam-Tishra Eka
Herambaya namaste - āthana-rūpaka
*Himachalakumarim bhaje - Jhankarabhramari-rūpaka
Himagirikumari isha priyakari - āmritavarshini-ādi
Himagirikumari ishvari - Ravikriya-ādi
*Hiranmayim lakshmim sada bhajami - Lalita-rūpaka


*īshanadi shivakara manche - Sahana/rūpaka


Jagadisha guruguha (nottu) - śankarābharanam-Chaturashra Eka
*Jagadīsha manohari - īsha Manohari-rūpaka
*Jambupate mam pahi - Yamuna Kalyani-Tisra Eka
*Jayati shiva bhavani - Bhavani-rūpaka
*Jnanambike palaya mam shri - Senagrani-Tisra Eka
Jnanaprasunambike mamava jagadambike - Kalyani-rūpaka


Kadambaripriyayai - Mohanam/miśra cāpu
Kailasa nathena samrakshitoham - Kambhoji/miśra cāpu
Kailasanatham bhajeham - Vegavahini/ādi
*Kalabhairavam bhajehamanisham - Bhairava/ādi
*Kalavati kamalasana yuvati - Kalavati/ādi
Kamakoti pithavasini - Saugandini/ādi
Kamakshi kamakoti pithavasini mamava - Sumadyuti/rūpaka
Kamakshi mam pahi - Shuddha Deshi/rūpaka
Kamakshi varalakshmi kamalakshi jayalakshmi - Bilahari/ādi
Kamakshim kalyanim bhajeham bhaje - Kalyani/rūpaka
*Kamalamba samrakshatu - ānandabhairavi/miśra Eka
*Kamalambam bhajare re manasa - Kalyani/ādi
*Kamalambikayai Kanakashukayai - Kambhoji/Khanda āta
*Kamalambikayastava bhaktoham - Punnagavarali/rUpaka
*Kamalambike ashritakalpalatike chandike - Todi/rūpaka
Kamalasana vandita padabje (nottu) - śankarābharanam/Chaturashra Eka
Kameshvarena samrakshitoham - Shri/ādi
Kanaka sabhapatim bhajare manasa - Malavashri/ādi
*Kanakambari karunyamritalahari - Kanakambari/tisra Eka
Kanchishamekamra nayakam (nottu) - śankarābharanam/Tishra Eka
Kanjadalayatakshi - Manohari/ādi
Karikalabhamukham dhundhi ganesham - Saveri/rūpaka
Kashivishalakshim bhajeham bhaje shri - Gamakakriya/rūpaka
*Kashivishveshvara ehi mam pahi - Kambhoji/āta
*Kaumari gaurivelavali - Gaurivelavali/ādi
Kayarohanesham bhajare re manasa - Devagandhara/rūpaka
*Kodandaramam anisham bhajami - Kokilarava/ādi
*Krishnananda mukunda murare - Gaulipantu/tripuṭa
Kshitijaramanam chintaye - Devagandhari/ādi
*Kumarasvaminam guruguham - āsaveri/ādi
Kumbheshvaraya namaste - Kedara/rūpaka
Kumbheshvaraya namaste - Kalyani/miśra cāpu
Kumbheshvarena samrakshitoham - Kalyani/ādi
Kusumakara shobhita shripura geham - Kusumakara/rūpaka
Kusumakaravimanarudham - āhiri/ādi


Lalitambikam chintayamyaham - Devakriya/ādi
Lalitambikayai - Bhairavi/miśra cāpu
Lalita parameshvari-sUraTi-ādi
Lambodarāya – varāli-ādi


Madhavo mam patu matsyavataro - Dashavatara Ragamalika-rūpaka
Madhuramba jayati - Pharaj-miśra cāpu
Madhuramba samrakshatu mam - Devakriya-ādi
Madhurambam bhajare re manasa - Stavaraja-ādi
Madhurambayastava dasoham - Begada-miśra cāpu
Madhurambikayam sada bhaktim karomi shri - Deshisimharava-rūpaka
Maha tripura sundari - Madhyamavati-rūpaka
Mahadevena palitosmyaham - Devamanohari-ādi
Mahaganapate palayashu mam - Nata Narayani-ādi
Mahaganapatim manasa smarami - Nata-Chaturashra Eka
Mahaganapatim vande - Todi-rūpaka
*Mahalakshmi karunarasa- Madhava Manohari-ādi
Mahalingeshvaram madhyarjuna - Pharaj-ādi
Mahalingeshvaraya namaste shri madhyarjunapuri - āthana-ādi
Mahasuram ketumaham - Chamara-rūpaka *
Mahishasura mardinim namami - Narayani-miśra cāpu
Mahishasuramardini mam pahi - Gaula-Khanda cāpu
*Mamava minakshi rajamatangi - Varali-miśra Eka
*Mamava pattabhirama jaya - Manirangu-miśra Eka
*Mamava raghuvira martyavatara - Mahuri-miśra Eka
*Manasa guruguharupam bhajare re - ānandabhairavi-rūpaka
*Mangaladevataya tvaya - Dhanyashi-rūpaka
*Mangaladevate paradevate - Margadeshi-ādi
*Mangalambayai namaste shri vanchalinga - Malavashri-Jhampa
Mara ratipriyam bhakta priyam - Ratipriya-ādi
Marakata lingam chintayeham - Vasanta-ādi
Marakatavallim manasa smarami - Kambhoji-ādi
Marakoti lavanya mam palaya - ārabhi-Jhampa
*Margahindola ragapriye - Margahindola-ādi
Margasahayeshvaram bhajeham - Kashiramakriya-miśra cāpu
*Maruvakadi malini shulini - Maruva-ādi
Matangi marakatangi mam palaya kripalaye - Dhauta Panchama-rūpaka
Matangi shri rajarajeshvari mamava - Ramamanohari-rūpaka
Matsyavatara mamava - Bhinnapanchama-ādi
Maye chitkale jaye rame (nottu) - śankarābharanam-Chaturashra Eka
*Maye tvam yahi - Tarangini-ādi
Mayuranatham anisham bhajami - Dhanyashi-miśra Eka
Minakshi me mudam dehi - Gamakakriya-ādi
Mohana nata ragapriye lalite - Mohana Nata-ādi
Muchukunda varada (nottu) - śankarābharanam-Tishra Eka
Muraharena mukundena - Shuddha Mukhari-rūpaka


*Nabhomani chandragni nayanam - Nabhomani -miśra Ekam
*Nagabharanam nagajabharanam - Nagabharana - ādi
nāgalingam bhajeham - shankarābharaNam - ādi
Nāgagāndhāri - Nāgagāndhāri - ādi
nāgalingam namāmi - mohanam - ādi
*Namaste paradevate shivayuvate - Devaranji-rūpaka
Namo namaste girvani - Girvani-miśra Ekam
Nandagopala mukunda gokula - Yamuna Kalyani-ādi
*Naraharimashrayami satatam - Jayashuddhamalavi-tripuṭa
Narasimhagacha - Mohanam-miśra Ekam
Narmada kaveri tiranilaye - Namadeshi-miśra Eka
*Navaratnamalinim natajanapalinim - Gamakakriya-Khanda Eka
Navaratnavilasa vibhavaprade - Navaratna Vilasa-ādi
Nilachalanatham bhajeham - Sumadyuti-ādi
Nilakantha mahadeva - Vasanta-rūpaka
*Nilakantham bhajeham satatam - Kedaragaula-rūpaka
Nilakanthaya namo namaste - Nada Ramakriya-miśra cāpu
Nilangam harim nityam smarami - Nilambari-Khanda Eka
Nilotpalamba jayati - Narayana Gaula-miśra cāpu
Nilotpalambam bhajare re chitta - Nariritigaula-miśra cāpu
Nilotpalambikaya nirvana - Kannada Gaula-ādi
Nilotpalambikayah param - Gaula-rūpaka
Nilotpalambikayai namaste - Kedaragaula-ādi
Nilotpalambikayam bhaktim karomi - Purvagaula-rūpaka -
Nilotpalambikayastava dasoham shri - Mayamalavagaula-miśra cāpu -
Nilotpalambike nitya shuddhatmike mamava - Chayagaula-rūpaka -
*Nirajakshi kamakshi - Hindola-rūpaka
*Nisati daivamenduledani marulukontira - Shriranjani-rūpaka
Nishadhadi deshadhipatinuta - Nishadha-miśra Eka


Pahi durge bhaktim dehi (nottu) - śankarābharanam-Chaturashra Eka
Pahimam janaki vallabha shrihare (nottu) - śankarābharanam-Tishra Eka
Pahimam parvati parameshvari shri - Mohanam-rūpaka
*Pahimam ratnachalanayaka - Mukhari-ādi
Palaya mam parameshvari - Tarangini-rūpaka
Palayamam brihadishvara palita bhuvaneshvara - Nayaki-rūpaka
Palayamam brihadishvari bhaktajanavana shankari - Todi-rūpaka
Palayamam parvatisha - Kannada-rūpaka
Pamarajana palini pahi brihannayaki - Sumadyuti-rūpaka
*Panchabhuta kiranavalim chandra maulim - Kiranavali-Khanda Eka
*Panchamatanga - Malahari-rūpaka
Panchashat pitha rupini mam - Devagandhara-ādi
Pankajamukha shankarahita (nottu) - śankarābharanam-Tishra Eka
Pannagashayana padmanabha - Madhyamavati-ādi
Paradevata brihat kuchamba - Dhanyashi-ādi
Para devate bhava bhakta modini (nottu) - śankarābharanam-Tishra Eka
Paradevate namaste - ānandabhairavi-ādi
Paradevate bhakta pujite - Huseni-ādi
Parama shivatmajam namami satatam - Yamuna Kalyani-ādi
Parameshvara jagadishvara shankarapahimam - Nata-ādi
Parameshvarena Palitosmyaham - Purvavarali-ādi
Parandhamavati jayati - Dhamavati-rūpaka
paranjyotishmati parvati - Jyoti-ādi
Parashakti ishvari jagajjanani - Gaurivelavali-ādi
Parashaktim bhajare - Rudrapriya-ādi
Parimala ranganatham bhajeham viranutam - Hamirkalyani-rūpaka
Parimala ranganatham bhajeham viranutam - Hamirkalyani-rūpaka
Parvata rajakumari shri - Shriranjani-ādi
Parvatavardhani pahimam - Sama-ādi
Parvatikumaram bhavaye satatam - Natakuranji-rūpaka
Parvatipate sada palayashu shambho (nottu) - śankarābharanam-Chaturashra Eka
Parvatipatim pranaumi satatam - Hamsadhvani-ādi
Parvatishvarena rakshitoham - Bhushavati-ādi
Pashupatishvaram pranaumi satatam - Shivapantuvarali-ādi
Pavanatmajagacha paripurna svacha - Nata-Khanda Eka
Pavanatmajam bhajare chitta - śankarābharanam-ādi
Pitavarnam bhaje bhairavam (nottu) - śankarābharanam-Tishra Eka
Pranatarttiharam namami satatam - Nayaki-ādi
*Pranatartiharaya namaste vara - Samanta-ādi
*Prasanna venkateshvaram bhajare - Vasantabhairavi-ādi
Pratyangira bhagavatimsada namamyaham - Nada Ramakriya-miśra cāpu
Purahara nandana ripukula bhanjana - Hamirkalyani-ādi
*Purnachandrabimba vijaya vadane kamalambike - Shat Ragamalika-rūpaka


Rajagopalam bhajeham ramalilam - Mohanam-rūpaka
*Rajarajendra chola pratishThitam - Gundakriya-tripuṭa
Rajiva lochanam ramachandram (nottu) - śankarābharanam-Tishra Eka
Rakta ganapatim bhajeham - Mohanam-ādi
Rama janardana ravana mardana (nottu) - śankarābharanam-Tishra Eka
*Rama rama kalikalusha virama - Ramakali-rūpaka
*Ramachandrabhaktam bhaja manasa - Geya Hejjajji-ādi
Ramachandradanyam na janeham - Dhanyashi-Khanda cāpu
*Ramachandram bhavayami - Vasanta-rūpaka
Ramachandram rajivaksham (nottu) - śankarābharanam-Chaturashra Eka
Ramachandrasya dasoham shri - Dhamavati-ādi
Ramachandraya namaste - Todi-miśra cāpu
*Ramachandrena samrakshitoham sita - Manji-rūpaka
Ramakrishnena samrakshitoham - Sahana-ādi
Ramanatham bhajeham - Kashiramakriya-Tishra Eka
Rame bharatapalita rajyamarpayami - Jyoti-Khanda Eka
*Ranganayakam bhavaye shri - Nayaki-ādi
Rangapura vihara jaya - Brindavana Saranga-rūpaka
*Renukadevi samrakshitohamanisham - Kannada Bangala-Khanda Eka
*Rudrakopajata virabhadramashraye sada hridaye - Rudrapriya-rūpaka


*Sachidanandamaya vijirmbhinim - Kumbhini/ādi
*Sadachaleshvaram bhavayeham - Bhupala/ādi
Sadashiva jaye vijaye - śankarābharanam/Chaturashra Eka
Sadashivamupasmahe - śankarābharanam/ādi
sadashivena Sadashivena shankarena - Sindhuramakriya/ādi
Sadashraye abhayambike sannidhehi - Chamara/rūpaka
*Sadavinata sadare - Revagupti/rūpaka
*Sadhujanachitta sarasijodayam - Purna Panchama/tripuṭa
Sadhujanavinutam guruguham - Gitapriya/tripuṭa
Saindhavi ragapriye shankari santatam - Saindhavi/ādi
Sakala suravinuta - śankarābharanam/Chaturashra Eka
Samaganapriye- śankarābharanam/Chaturashra Eka
Samba sadashivaya namaste - Kambhoji/ādi
Sandhya devim savitrim vara - Devakriya/ādi
Santana gopalakrishnam - Kamas/rūpaka
*Santana ramasvaminam - Hindola Vasanta/ādi
Santana saubhagya lakshmi - śankarābharanam/Tishra Eka
Santatam govindarajam - śankarābharanam/Tishra Eka
Santanamanjari shankari - Santana Manjari/ādi
Santatampahimam sangita shyamale - śankarābharanam/Tishra Eka
Saranga ragapriye - Saranga/miśra cāpu
Sarasa dala nayana sankata harana - Kamas/Tishra tripuṭa
Sarasa sauvira - Sauvira/ādi
Sarasijanabha sodari - Nagagandhari/rūpaka
Sarasvati vidhiyuvati - Hindola/rūpaka
*Sarasvatichaya tarangini - Chayatarangini/ādi
*Sarasvatimanohari- Sarasvatimanohari/ādi
*Sarasvatya bhagavatya samrakshitoham - Chayagaula/tripuṭa
*Saundararajam ashraye - Brindavana Saranga/rūpaka
*Saurasenesham vallisham - Saurasena/ādi
Senapate palayamam - Kashiramakriya/ādi
Shadanane sakalam arppayami - Kamas/ādi
Shailarajakumari shankari - Shailadeshakshi/ādi
Shaileshvaram bhajare re chitta - Sumadyuti/ādi
Shaktisahita ganapatim - śankarābharanam/Tishra Eka
Shalivatishvaram bhajeham - Devagandhari/ādi
Shankaramabhiramimanoharam - Manohari/rūpaka
Shankaranarayanam bhajeham - Narayanadeshakshi/ādi
Shankaravara pankajakara - śankarābharanam/Tishra Eka
Shankhacakra gadapanim aham - Purnachandrika/rūpaka
Sharavanabhava guruguham - Revagupti/rūpaka
*Sharavati tatavasini hamsini - Sharavati/rūpaka
Shauri vidhi nute shambhavi lalite - śankarābharanam/Chaturashra Eka
Sheshachalanayakam bhajami visheshaphalapradayakam - Varali/rūpaka
Shiva kayarohaneshaya namaste shri - Rudrapriya/rūpaka
Shivakameshvaram chintayamyaham - ārabhi/ādi
Shivakameshvarim chintayeham shringara rasa sampurnakarim - Kalyani/ādi
Shivakamipatim chintayeham shri guruguha - Natakuranji/ādi
Shrī abhayamba ninnu chintinchinavariki (Telugu) - Shri/ādi
Shri balasubrahmanya agachagraganya - Bilahari/miśra cāpu -
*Shrī bhargavi bhadram me dishatu - Mangalakaishiki/tripuṭa -
Shri dakshinamurtim sada chintayeham - āthana/Khanda Eka -
*Shri dakshinamurtimisham - Phenadyuti/ādi
*Shrī dum durge shivasamsarge - Shriranjani/Khanda Eka
*Shrī gananatham bhajare citta - īsa Manohari/rūpaka -
*Shri ganeshatparam chitta nahire - ārdradeshi/Khanda Eka
*Shri guruguha murte - Udayaravichandrika/rūpaka
*Shri guruguha tarayashu mam - Devakriya/rūpaka -
*Shri guruguhasya dasoham - Purvi/miśra Eka -
*Shri guruna palitosmi - Padi/rūpaka -
*Shri kalahastisha shritajanavana samirakara mam - Huseni/Jhampa -
*Shri kamalamba jayati amba - āhiri/rūpaka -
*Shri kamalambikaya katakshitoham - śankarābharanam/rūpaka -
*Shri kamalambikayah param nahire re chitta - Bhairavi/miśra Jhampa -
*Shri kamalambikayam bhaktim karomi - Sahana/Tishra tripuṭa -
*Shri kamalambike avava - Ghanta/ādi -
*Shri kamalambike shive pahimam lalite - Shri/Khanda Eka -
Shri kantimatim shankara yuvatim - Deshisimharava/ādi -
Shri krishnam bhaja manasa satatamshritajana - Todi/ādi -
*Shri krishnam bhajare re manasa - Rupavathi/rūpaka -
*Shri krishno mam rakshatu - Nasamani/rūpaka
Shri lakshmi varaham bhajeham - ābhogi/ādi -
Shri madhurambikaya rakshitoham - āthana/miśra cāpu
shri madhurambike shri shive avava - Kalyani/Khanda cāpu
Shri madhurapuri viharini - Bilahari/rūpaka
*Shri mahaganapatiravatu mam - Gaula/tripuṭa
Shri maharanji - Kapi/Khanda Eka
*Shri mangalambikam chidgagana chandrikam - Ghanta/Jhampa -
Shri mangalambike shri vanchisha nayike - Kalyani/tripuṭa -
*Shri matah shiva vamanke - Begada/ādi -
*Shri matrbhutam trishiragri natham - Kannada/miśra Eka -
*Shri minakshi gauri - Gauri/rūpaka -
Shri minambikayah param nahi re re chittanitya - Devagandhari/rūpaka -
*Shri muladhara chakravinayaka - Shri/ādi
*Shri nilotpala nayike - Nariritigaula/rūpaka
Shri partthasarathina palitosmyaham sada - Shuddha Dhanyashi/rūpaka
*Shri parvati parameshvarau vande - Bauli/Adi
*Shri rajagopala bala shringaralila - Saveri/Adi -
Shri rajarajeshvari ramamanohari - Ramamanohari/ādi -
Shri rajarajeshvari tripurasundari - Purnachandrika/ādi -
Shri rajarajeshvarim tripura sundarim lalita - Madhyamavati/rūpaka -
Shri rama sarasvati sevitam - Nasamani/ādi
Shri ramachandro rakshatu mam - Shriranjani/miśracāpu -
*Shri ramam ravikulabdhi somam - Narayanagaula/ādi
Shri ranganathaya namaste - Dhanyashi/rūpaka
Shri sambasivam chintayamyaham - Bilahari/ādi
*Shri sarasvati hite shive - Manji/ādi
Shri sarasvati namostute - ārabhi/rūpaka
Shri satyanarayanam upasmahe nityam - shivapantuvarali/rūpaka
*shri shukra bhagavantam - Pharaju/ata -
*Shri subrahmanyaya namaste - Kambhoji/Tishra Eka
Shri subrahmanyo mam rakshatu - Todi/ādi -
Shri sugandhi kuntalambike - Kuntala/rūpaka
Shri sundara rajam bhajeham - Kashiramakriya/ādi
Shri svaminathaya namaste - Kamas/Tishra rūpaka
Shri tyagarajasya bhakto bhavami - Rudrapriya/miśra cāpu
Shri vaidyanatham bhajami - āthana/ādi
*Shri valmika lingam chintaye - Kambhoji/Khanda āta
*Shri vanchanatham bhajeham - Surati/ādi
*Shri varalakshmi namastubhyam vasuprade - Shri/rūpaka
*Shri vatuka natha shiva sanjata dayakara - Devakriya/miśra cāpu
*Shri venkatagirishamalokaye - Surati/ādi
Shri venugopalam bhaja manasa satatam - śankarābharanam/rūpaka
*Shri venugopala shri rukminilola - Kuranji/Khanda Eka
*Shri vishvanatham bhajeham - Chaturdasha Ragamalika/Chaturashra Eka
*Shrikrishnam bhajare re manasa - Rupavati/rūpaka
Shrinatha sodarim tiraskarinim namami - Nabhomani/rūpaka
*Shrinathadi guruguho jayati jayati - Mayamalavagaula/ādi
Shringara rasamanjarim shri kamakshim gaurim - Rasamanjari/rūpaka
Shringara shaktyayudha dhara sharavanasya - Ramamanohari/Jhampa
Shringaradi navarasangi - Dhavalanga/Khanda Eka
Shrishulinim shritapalinim - Shailadeshakshi/ādi
Shrividya rajagopalam bhajeham - Jaganmohina/Tishra Eka
Shvetaganapatim (vande) vamadeva - Ragachudamani/tripuṭa
Shvetaranyeshvaram bhajeham sadabrahma - ārabhi/ādi
Shyamalangi matangi namaste - Shyamala/ādi
Shyamale minakshi - śankarābharanam/Chaturashra Eka
*Siddhishvaraya namaste - Nilambari/miśra Eka
Siddhivinayakam anisham - Chamara/rūpaka
Simhasanasthite sundara guruguha nuta lalite - Mangala Ragamalika/rūpaka
Smaramyaham sada rahum - Ramamanohari/rūpaka
Somaskandam svananda kandam - śankarābharanam/Tishra Eka
Somasundareshvaram bhajeham - Shuddhavasanta/ādi
Stavarajadinuta brihadisha - Stavaraja/miśra Eka
Subrahmanyam surasevyabja padam - śankarābharanam/Chaturashra Eka
Subrahmanyena rakshitoham - Shuddha Dhanyashi/ādi
*Sundaramurtimashrayami - Takka/rūpaka
sundareshvaraya namaste sadanandaya soma - śankarābharanam/rūpaka
*Suryamurte namostute - Saurashtra/Chaturashra Dhruva
Svaminatha paripalayashu mam - Nata/ādi
Svaminathena samrakshitoham - Brindavana Saranga/ādiTarakeshvara dayanidhe mam - śankarābharanam-ādi
Tiruvatishvaram namami - Gamakakriya-rūpaka
Trilochana mohinim tripuranim - Bhairavi-ādi
Tripura sundari namostute - Devamanohari-ādi
Tripurasundari shankari - Sama-rūpaka
*Tyagaraja mahadhvajaroha - Shri-ādi
*Tyagaraja palayashu mam - Gaula-ādi
*Tyagaraja yoga vaibhavam - ānandabhairavi-rūpaka
*Tyagarajadanyam na jane - Darbar-ādi
*Tyagarajam bhajare re chitta - erukalakambhoji-miśra Eka
*Tyagarajam bhajeham satatamaham satatam - Nilambari-rūpaka
*Tyagarajaya namaste namaste - Begada-rūpaka
*Tyagaraje krityakritya marpayami - Saranga-Jhampa
*Tyagarajena samrakshitoham - Salaga Bhairavi-ādi
*Tyagarajo virajate- āthana-rūpaka
Tyagesham bhajare re manasa - Rudrapriya-ādiUchista Ganapathau - Kashiramakriya- ādi
Vadānyeshvaram bhajeham - Devagandhari-ādi
Vāgdevi mamava kalyani (nottu) - śankarābharanam-Chaturashra Eka
Vallabhā nayakasya - Begada-rūpaka
Vāmanka sthitaya - āthana-Khanda Eka
Vamshavati shivayuvati palaya mam - Vamshavati-ādi
Vande minākshi tvam (nottu) - śankarābharanam-Chaturashra Eka
Varadarāja avāva - Gangatarangini-rūpaka
Varadarāja mupasmahe - Saranga-rūpaka
Varadarāja pahi vibho (nottu) - śankarābharanam-Tishra Eka
Vārahim vaishnavim - Vegavahini-miśra cāpu
*Varalakshmim bhajare - Saurashtra-ādi
Varashiva bālam (nottu) - śankarābharanam-Chaturashra Eka
*Vāsudevamupāsmahe vasudevatmajam harim - Malava Panchama-rūpaka
*Vātāpi ganapatim bhajeham - Hamsadhvani-ādi
Vedapurishvaram bhajare re chitta vedagamadi - Dhanyashi-ādi
vedāraNyeshvarāya – todi – ādi
*venkaṭācalapate – karnāTaka kāpi – ādi
*venkaṭeshvara –megharanjani – rūpakam
vighneshvara – Malahari – ādi
*vīṇābheri – ābheri – ādi
*vīṇāpustakadhāriṇīm – vegavāhini – khaṇDa ekaM
vinayaka – vegavahini – rūpakam
vīrahanumate – karnāṭaka kāpi - rūpakam
*vīravasanta – vīravasantaM – ādi
vishālākshIM – kāshīrāmakriya – tripuTa
*vishvanātham - naṭābharaNaM – ādi
vishvanāthena – sāmantā – ādi
vishveshvaro – karnātaka kāpi – ādi